اکانت گوگل ادز وریفای شده، احراز هویت تبلیغ دهندگان